Main Menu Top Menu

Admission 2023-24

B. A. / B. Sc. Part-1 ADMISSION

Session 2023-24


  • Admission to B. Sc. First Year has been closed. (बी. एस्सी. भाग-१ साठी प्रवेश बंद झालेले आहेत.)
  • बी. ए. भाग-१ (B. A. First Year) साठी प्रवेश देणे सुरू आहे. महाविद्यालयामध्ये येऊन प्रवेश निश्चित करावा.